Visioon

Kodu

Maarja Päikesekodu on küla, kus on  kodud raske, sügava ja liitpuudega täiskasvanud inimestele. Küla puudega elanike arv jääb ~ 50 inimese piiresse. Sellise hulga elanike puhul on tõenäoline, et külas tunnevad kõik teineteist, suhtluskontakt on tihe ning ei jääda omavahel võõrasteks.

Külla planeeritakse elanikele 8 elumaja. Ühes majas elab 5- 7 erineva puudega inimest. Iga maja personali hulka kuulub vastavalt elanike puude raskusastmele kuni 12 abistajat (töötajat), kes töötavad vahetustega. Töö- ja puhkeaja suhe peab vältima nö „läbipõlemise“ võimalust, mis sellisel kohal töötades võib kergesti tekkida. Külas hakkavad lisaks palgalistele töötajatele teenima vabatahtlikud üle maailma.

Küla rajamisel ja välja kujundamisel on üheks prioriteetseks eesmärgiks luua võimalikult kodune  õhkkond, milles külaelanikud tunneksid ennast turvaliselt ja väärikalt.

Rehabilitatsioonikeskus

Küla planeeritakse tervikliku üksusena, mis on oma tegevuses aktiivne ja ka külast välja poole suunatud. Maarja Päikesekoju planeeritakse rehabilitatsioonikeskus vaimse ja liitpuudega inimeste jaoks. Keskus koosneb kahest eraldi osast- ühes tegeletakse füüsilise võimekuse arendamisega, teises vaimse ja psühholoogilise habilitatsiooni ning rehabilitatsiooniga. Keskus pakub teenust kogu Lõuna- Eesti piirkonnale. Rehabilitatsioonikeskusest on võimalik saada füsioterapeudi, logopeedi, eripedagoogi, hipoterapeudi, psühholoogi, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeudi jne teenust.

Rehabilitatsioonikeskuses on vastavalt sisustatud ruumid teabepäevade, seminaride ja koolituste läbiviimiseks.

Laager

Keskuse juurde rajatakse laagrihoone, kus on võimalik korraldada erinevaid laagreid puuetega inimestele. Laagri eesmärgiks on pakkuda puudega inimestele meelelahutust ja võimalust igapäevarutiinist eemal olla. Samuti anda sotsiaalse suhtlemise ja toimetuleku õpetust. Laagris osalejad annavad omakorda võimaluse laiendada külaelanike suhtlusvõimalusi ja –kontakte.

Päevakeskus

Rehabilitatsioonikeskuse juurde rajatakse päevakeskus puuetega inimestele, kes on väljaspoolt küla. Samuti pakub rehabilitatsioonikeskus teenusena ööbimisvõimalust.

Külla ehitatakse töökojad (savikoda, puutöökoda, kangakudumise koda, pagarikoda, aiatöökoda), et külaelanikel oleks võimalik järjepidevalt arendada tööoskusi ja osaleda väärtuste loomises. Müügikõlbulik toodang turustatakse.

Külakeskus

Maarja Päikesekoju ehitatakse külakeskuse hoone, nn küla „süda“, kus on saal, kohvik, söökla, kontor, raamatukogu, med. kabinet, ruumid huviringide jaoks, külalistetoad.

Töötajate ja vabatahtlike abistajate jaoks ehitatakse eraldi maja väikeste korteritega. See annab võimaluse töötajal soovi korral külas alaliselt elada.

Lisaks on külal oma saun, laululava, kiige- ja lõkkeplats, kabel, väliköök, majandushoone, milles on tööriistakuur, garaaž, kelder. Külas on viljapuu- ja köögiviljaaed ning park vaba aja veetmiseks.

Koht vallas

Maarja Päikesekodu näeb ennast tööandjana ümbruskaudsele piirkonnale ning puuetega inimestele teenuse pakkujana Lõuna- Eesti piirkonnas. Samuti näeb küla ennast praktikabaasina Tartu Ülikoolis eripedagoogikat, sotsiaaltööd, kasvatusteadust, meditsiini õppivate tudengite jaoks. Praktikat saavad külas teostada ka kunsti, aiandust, kokandust õppivad inimesed. Seoses sellega loob küla positiivset imidžit vallale, aktiveerib valla elu luues võimalusi kultuurilisteks, sotsiaalseteks ja hariduslikeks tegevusteks.

Küla on tulevane potentsiaalne klient vallas pakutavate teenuste tarbijana (n. perearsti teenus jms)

Elukestev õpe

Külas peab jätkuma koolis õpitud oskuste säilitamine, kinnistamine ja edasiarendamine. Seega vajab iga külaelanik individuaalset õppekava, mis määrab ära hariduslikud eesmärgid ja selle, kuidas neid täidetakse. Külaelanikule tagatakse elukestev õpe. Külakeskusesse rajatakse sel eesmärgil vastavad õppeklassid.

Vastavalt oma võimetele on kõigil külaelanikel võimalus töötada töökodades. Paremate töö- ja suhtlusoskustega külaelanikele otsitakse võimalusi töötada külast väljaspool. Külaelanike ülesandeks on juhendajate abiga  kodud ja küla korras hoida, töötada regulaarselt töökodades või aias (tööteraapia vorm) ning osaleda vastavalt võimetele ettenähtud akadeemilises õppimisprotsessis.

Maarja Päikesekodu üheks prioriteediks on luua elanikele mitmekesiseid võimalusi sotsiaalseks suhtlemiseks ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks väljaspool küla (kino-, teatri-, muuseumikülastused, puuetega inimestele mõeldud võistlused ja üritused Eestis ja välismaal, huvitegevus ja külaelanike esinemised nii külas kui väljaspool jms) soodustades aktiivset osalemist ühiskonna töö- ja eluprotsessides. Maarja Päikesekodu loob sõprussuhteid ja teeb tihedat koostööd sarnaste küladega Eestis ja välismaal.

Kokkuvõte

SA Maarja Päikesekodu kujuneb aktiivseks ja toimivaks külaks, kus raske ja sügava ning liitpuudega inimesed elavad turvalises, loovas ja arendavas kodule võimalikult sarnases keskkonnas. Küla pakub töökohti headele ja tegusatele ümbruskaudse piirkonna elanikele ning on huvitav ja arendav praktikakoht. Puuetega inimestega tegelevate spetsialistide jaoks on Maarja Päikesekodu atraktiivne võimalus eneseteostuseks.